مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی معماري
  گرایش مهندسي معماري /دانشگاه رسام كرج / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۰
  لبنيات سلامت
  كارمنداداري
 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۰
  شركت لبنيات سلامت
  كارمنداداري

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com