مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی صدرا / معدل 14.5

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: mcse
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: mcse
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna
https://.com