مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com