مختصری از من

آشنا با نرم افزار های مالی ازقبیل : تدبیر - همکاران سیستم - رایورز - فراپیام - نوسا- حسیب - پیوست - شماران - ورانگر و اکثر نرم افزار های مالی بازار
- مسلط به نرم افزارهای ,Microsoft Offic
- آشنا به نرم افزار Microsoft SQL Server

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت کشت و صنعت دشت طلوع مارال
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

  توضیحات: کنترل و ممیزی اسناد - ارزش افزوده - گزرشات فصلی - حقوق - تامین اجتماعی - دارایی و سایر امورات جاری مالی و حسابداری و همچنین پیگریهای درخصوص تسهیلات

 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت پیمانکاری تی تس
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

  توضیحات: رسیدگی اسناد - صدور اسناد - حقوق و دستمزد - بیمه و مالیات و سایر امور جاری حسابداری

 • تیر ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۵
  شرکت خدمات مالی و حسابرسی عصر اندیشه مهر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: صدور سند حسابداری - حقوق و دستمزد - طراحی کدینگ - مراجعه به سایر شرکتهای مورد قرارداد شرکت جهت استقرارو کدینگ وآموزش و طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

دانش تخصصی

 • آموزش و استقرار نرم افزار های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و استقرار نرم افزار های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com