مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 17
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه فردوسی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان هواپیمایی
  منابع انسانی و آموزش/ روانشناس بالینی
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  کلینیک دی
  پزشکی درمانی/پرستاری// روانشناس بالینی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه آموزش عالی ماهان
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور ارشد

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روان درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش روانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOEFl
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روان درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش روانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com