مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    فرمانداری رشت
    مسئول روابط عمومی
https://.com