مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی برق
    گرایش الکترونیگ /دانشگاه آزاد
https://.com