مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
  /دانشگاه پیام نور
 • 1378 تا 1383
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه اصفهان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه قم
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس
 • مهر ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  دانشگاه اصفهان
  کارشناس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو کانونهای فرهنگی و بسیج درسالهای 1370 تا 1395 - عضو فعال بسیج کارمندان دانشگاه اصفهان
 • عضو بسیج و مراکز فرهنگی در سالهای 1370 تا 1395 -عضو فعال بسیج کارمندان دانشگاه اصفهان
https://.com