مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی امور اداری
    /دانشگاه سما تهران
https://.com