مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش نانو فیزیک /دانشگاه صنعتی شاهرود
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه یاسوج

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش فیزیک و ریاضیات
 • 1387
  آموزش فیزیک و ریاضیات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com