مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مديريت صنعتي
    گرایش مديريت توليد /دانشگاه كرج
https://.com