مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  دیپلم ادبیات
  / معدل 15

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نگرفته ام ولی تخصص کافی را دارم
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نگرفته ام ولی تخصص کافی را دارم
https://.com