مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد استهبان

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com