مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم علوم انسانی
    / معدل 12.58
https://.com