مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com