مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1388
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تولید و عملیات /دانشگاه آزاد واحد تبریز
  • 1378 تا 1382
    کارشناسی مدیریت صنعتی
    /دانشگاه آزاد واحد تبریز
https://.com