مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سروش طراوت طبیعت(سروینا)
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی و سرپرست فروش
 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پارس آزمای طب(سریتا)
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP2008, CCNP,CCA,CCNA
 • تجهیزات امنیتی سیسکو (ASA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft .NET Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales(فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sale (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Body Language
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Teaching
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP2008, CCNP,CCA,CCNA
 • تجهیزات امنیتی سیسکو (ASA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com