مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی ابرار
https://.com