مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1391
    کارشناسی مدیریت بازرگانی
    /دانشگاه پیام نور / معدل 13.47
https://.com