مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی uty
  گرایش htyh /دانشگاه yhfy

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  rset
  مالی و حسابداری/ yrty

پروژه ها

 • 1395
  m nm
  mbbm

  توضیحات: mb m

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • jk
  80% Complete
  عنوان مدرک: kk

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com