مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش تحول و توسعه /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 16.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  عرف ایران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر تحقیق و توسعه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
 • 1392
  تدریس ریاضی-زبان انگلیسی-مدیریت در موسسه پژوهشگران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رفتار سازمانی و منابع انسانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو
دانش تخصصی
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com