مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی بهداشت
  گرایش مهندسی بهداشت حرفه ای /دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی بهداشت حرفه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com