مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد الهیات
    گرایش فقه و حقوق اسلامی /دانشگاه پیام نور / معدل 16
  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه پیام نور / معدل 17
https://.com