مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد واحدرشت / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت آرتا
  صنایع غذایی/ کنترل تولید

  توضیحات: به علت اقدام به ازداوج در اصفهان وشرط گذاشتن خانواده همسر برای نقل مکان وزندگی دراین شهر از شرکت خارج شده وبه دنبال شغل دیگر میگردم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com