مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد بناب
 • 1381 تا 1383
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شمسی پور

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دانشکده علوم پزشکی مراغه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار
 • خرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۴
  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارناس مسئول

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com