مختصری از من

برنامه ریزی و تدوین استراتژی سازمانی و تحلیل نقاط قوت و ضعف SWOT، برنامه ریزی تامین مواد(MRP) و مدیریت زنجیره تامین(SCM)، مدیریت توزیع محصولات و استقرار سیستم رهگیری(TRACKING)، حسابداری انبار با استفاده از نرم افزار همکاران سیستم، مغایرت گیری و کنترل موجودی و تهیه انواع گزارشات مدیریتی در حوزه تامین، توزیع و انبارش، از توانمندی های دیگراینجانب بوده و کارتیمی ، خلاقیت و ایجاد ارتباط و تعامل مثبت با همکاران و ارباب رجوع را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده ام .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش ام بی ای /دانشگاه پیام نور-واحد تهران غرب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۵
  گروه توسعه صنایع تحفه
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس واحد بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیت ISO22000:2005 – HACCP از GQS انگلستان

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیت ISO22000:2005 – HACCP از GQS انگلستان
https://.com