مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مديريت بازرگاني
    /دانشگاه آزاد واحد سنندج / معدل 15
https://.com