مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی حقوق
    گرایش ثبت /دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای مشهد

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    قطار شهری مشهد
    مسئول دفتر/ دبیرخانه
https://.com