مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل
  /دانشگاه / معدل 18.7

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com