مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی گردشگری /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی روستایی /دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1387 تا 1390
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش +پیش دانشگاهی
https://.com