مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی روانشناسی
    /دانشگاه آزاد
https://.com