مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آبا / معدل 16.68
https://.com