مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مديريت
    گرایش منابع انساني /دانشگاه شهيدبهشتي / معدل 17
https://.com