مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش اقتصاد /دانشگاه پیام نور / معدل 16.37
https://.com