مختصری از من

ترم 6هستم 12واحد دیگه دارم تا لیسانس بگیرم و بیکارم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد واحد اهواز / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com