مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم كامپيوتر
    گرایش نرم افزار
  • 1386 تا 1389
    کارشناسی مديريت
    گرایش جهانگردي /دانشگاه پيام نور _ انصراف در حين تحصيل
https://.com