مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش نیروی انسانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  دولتی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com