مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1386
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 15
https://.com