مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی سلولي ملكولي
    گرایش ميكروبيولوژي /دانشگاه آزاد شهركرد
https://.com