مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی ادبیات فارسی
    /دانشگاه پیام نور / معدل 16

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵
    شرکت تولید نرم افزار
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول تست و دباگ نرم افزارها, مدیریت سایت, همکاری در تحیل و تولید برنامه ها
https://.com