مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی علوم قضایی
  /دانشگاه ازاد جیرفت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مشاور کانون فرهنگی اموزش قلم چی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال و والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com