مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1391
    دکتری بیهوشی و مراقبتهای ویژه
    گرایش پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی ایران
https://.com