مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۵۸ تا مهر ۱۳۷۹
  اموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ معاونت و مدیریت و اموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1354

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com