مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
  گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری /دانشگاه خوارزمی / معدل 17
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت هتلداری
  /دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد / معدل 15.51
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم هتلداری
  گرایش خدمات پذیرایی /دانشگاه دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد / معدل 12.58
 • 1382 تا 1385
  دیپلم هتلداری
  گرایش امور اقامتی / معدل 14.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هتل پارسیان آزادی
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ صندوقدار مرکزی
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  هتل پارسیان آزادی
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ صندوقدار رستوران
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  هتل پارسیان آزادی
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ میزبان روم سرویس

  توضیحات: به صورت روز مزد بدون سابقه بیمه

دانش تخصصی

 • سرپرست پذیرش هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • راهنمای هتل (بل بوی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • مدیر خانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • اتاقدار هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرپرست پذیرش هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • راهنمای هتل (بل بوی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • مدیر خانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • اتاقدار هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
https://.com