مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
  گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری /دانشگاه خوارزمی / معدل 17
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت هتلداری
  /دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد / معدل 15.51
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم هتلداری
  گرایش خدمات پذیرایی /دانشگاه دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد / معدل 12.58
 • 1382 تا 1385
  دیپلم هتلداری
  گرایش امور اقامتی / معدل 14.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  هتل پارسیان آزادی
  / صندوقدار
 • بهمن ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  هتل پارسیان آزادی
  / میزبان روم سرویس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه ارزیابی رضایتمندی گردشگران از سیستم حمل و نقل عمومی فرودگاهی مطالعه موردی فرودگاه بین المللي امام خمینی ( ره )
 • 1395
  ارزیابی رضایتمندی گردشگران از سیستم حمل و نقل عمومی فرودگاهی مطالعه موردی فرودگاه بین المللي امام خمینی ( ره )

دانش تخصصی

 • سرپرست پذیرش هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • راهنمای هتل (بل بوی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • مدیر خانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • اتاقدار هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • Team Building (تیم سازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی دانشکده علمی و کاربردی بنیاد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Protel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • matrix
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرپرست پذیرش هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • راهنمای هتل (بل بوی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • پذیرشگر 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • مدیر خانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • اتاقدار هتل
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • Team Building (تیم سازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی دانشکده علمی و کاربردی بنیاد
https://.com