مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی ارشد آمار
    گرایش ریاضی /دانشگاه ازاد واحد تهران شمال / معدل 17.25
https://.com