مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
  /دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  همکاری در برگزاری کارگاه زیست شناسی مولکولی تشخیصی (دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • 1394
  همکاری در برگزاری کارگاه دو روزه SDS-PAGE و Western Blot (آزمایشگاه مرکزی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • 1394
  همکاری در برگزاری کارگاه آشنایی با اصول فلوسیتومتری (آزمایشگاه مرکزی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • 1394
  ارائه پوستر در شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران-تهران "Prevalence of ESBLs encoding gene among Acinetobacter baumannii isolated from admitted patients in intensive care units in an educational of Isfahan"
 • 1394
  همکاری در داوری پوسترهای شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران-تهران
 • 1394
  شرکت در کارگاه " اصول و چگونگی کشت سلول " گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1394
  شرکت در کارگاه " اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه های تشخیص طبی " معاونت درمان استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1393
  بررسی توزیع فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در اسینتوباکتر بومانی ایجاد کننده عفونت بیمارستانی
 • 1393
  همکاری در برگزاری کلاسهای عملی باکتری شناسی دانشجویان پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی
 • 1393
  ارائه پوستر در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران-تهران "Investigation of tigecycline resistance among metallo-beta-lactamase producing Acinetobacter baumannii isolates in an educational hospital of Isfahan"
 • 1393
  شرکت در کارگاه یک روزه " روش های تشخیص آزمایشگاه سل "، معاونت درمان استان یزد
 • 1392
  شرکت در کارگاه دو روزه اصول کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی (آنتی بیوگرام)، اداره امور آزمایشگاه های استان یزد
 • 1391
  شرکت در سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران-اردبیل
 • 1391
  ارائه پوستر در ششمین کنگره میکروب شناسی کلینیکی ایران-مشهد "َAntimicrobial susceptibility patterns in Multidrug resistant bacteria among Pseudomonas aeroginosa, Acinetobacter and ESBLs producing bacteria in four Tertiary-care hospitals in Isfahan, Iran"
 • 1391
  ارائه پوستر در ششمین کنفرانس میکروب شناسی کلینیکی ایران-مشهد "Prevalence and determination of antimicrobial susceptibility patterns of MRSA and VRE isolates in four Tertiary-care hospitals in Isfahan, Iran"
 • 1391
  شرکت در کارگاه دو روزه ژنومیکس و پروتئومیکس توسط کمیته تحقیقات دانشجویی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پروژه ها

 • 1394
  Assessment of PLCζ in Sperm by hypo osmotic swelling test
  همکار طرح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • علوم آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: میکروب شناسی
 • میکروب شناسی پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: میکروب شناسی
 • میکروب شناسی پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com