مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی عمران
    گرایش سازه /دانشگاه آزاد زاهدان
  • 1386 تا 1390
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت
https://.com