مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی HSE
  گرایش بهداشت حرفه اي /دانشگاه علوم پزشكي تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شمسه
  ایمنی و محیط زیست/ مشاور
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گرادآفرين
  ایمنی و محیط زیست/ مشاور
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  حفارماشين شيراز
  ایمنی و محیط زیست/ مشاور
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  نيكان تك ايرانيان
  ایمنی و محیط زیست/ مشاور
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  مركز بهداشت رباط كريم
  بازرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

دانش تخصصی

 • HSE-MS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE Plan
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE-MS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE Plan
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com