مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت کسب و کار / DBA Marketing
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار / MBA Marketing
  گرایش گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران / معدل 19.5
 • 1387 تا 1395
  کارشناسی زبان و ادبیات چینی
  /دانشگاه شهید بهشتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برندسازی شخصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برندسازی شخصی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com