مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش صنعتی/سازمانی /دانشگاه اصفهان
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش صنعتی/سازمانی /دانشگاه اصفهان

پروژه ها

 • 1395
  اجرای آزمون ها و مصاحبه های روانشناختی 250 نفر از متقاضیان استخدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ابران
  مصاحبه گر
 • 1395
  طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 400 نفر از مدیران شرکت ملی گاز(در حال اجرا)
  ارزیاب ارشد
 • 1395
  طراحی و اجرای کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ابران
  ارزیاب ارشد
 • 1394
  طراحی مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی برای 400 نفر از مدیران شرکت ملی گاز
  ارزیاب
 • 1394
  طراحی مدل شایستگی مشاغل و برگزاری ازمون و انجام مصاحبه منظور استخدام کارشناسان سازمان حج و اوقاف
  مصاحبه گر
 • 1394
  بازنگری مدل شایستگی و اجرای کانون ارزیابی برای مدیران شهرداری تهران (در حال اجرا)
 • 1393
  طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 70 نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران
  ارزیاب
 • 1392
  اجرای کانون ارزیابی برای 70 نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران
  ارزیاب
 • 1392
  طراحی مدل شایستگی و استقرار کانون ارزیابی به منظور ارزیابی جامع برای 100 نفر از کارشناسان مدیریت اکتشاف نفت
  ارزیاب

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • ارزیاب برای شرکت در کانون های ارزیابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی ارزیاب برای شرکت در کانون های ارزیابی به مدت 40 ساعت از سازمان مدیریت صنعتی
دانش تخصصی
 • ارزیاب برای شرکت در کانون های ارزیابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی ارزیاب برای شرکت در کانون های ارزیابی به مدت 40 ساعت از سازمان مدیریت صنعتی
https://.com